fredag 31 oktober 2014

Läromedel

Samhällskunskap
Puls samhällskunskap är ett läromdel i en serie om fyra grundböcker i So.


I grundboken Puls Samhällskunskap får eleverna läsa om hur vårt samhälle fungerar. Här finns texter om familj och vänner, lagar och regler, demokrati, arbete och massmedia. Boken avslutas med ett kapitel om vår omvärld med texter om Norden, EU och FN. 
Boken är en stadiebok och spänner mellan åk 4-6. Vi har behandlat kapitlet om "Demokrati" och delar av kapitlet om "Massmedia". 

"Puls Samhällskunskap" av Stålnacke, Anna-Lena, Natur och kultur.
ISBN: 978-91-27-62285-2  

onsdag 29 oktober 2014

SkolutvecklingFixed mindset vs Growth mindset

Under studiedagen den 27/ 10 arbetade alla lärare i Solna med en Webbaserad kurs i bedömning och betyg. I modulen kom jag i kontakt med en forskare vid namn Carol Dweck. Hon är professor och arbetar vid Stanford University I USA. Professor Dwecks forskningsfält är inom socialpsykologi och utvecklingspsykologi.

Artikeln handlar om teorier kring intelligens och om hur individens uppfattning om den egna intelligensen påverkar lärandet. Enligt Dweck utgår delar av befolkningen från att deras framgångar bygger på en inneboende förmåga, medan andra anser att deras framgångar bygger på hårt arbete, lärande, utbildning och envishet. 

När jag läste artikeln fastnade jag just för detta synsätt kring lärande och motivationen att fortsätta lära och utvecklas. Funderingarna gick i riktning mot vardagen i skolan. På vilket sätt påverkas elevens lärande av de ovanstående tankebanorna?

Så som jag har tolkat professor Dwecks forskning, skulle det kunna innebära att elever med ett Fixed mindset i större utsträckning än andra, är rädda för misslyckanden. Elever som upplever att någonting negativt om personens grundläggande färdigheterna och intelligensen kan visa sig, kan också lockas att ta en säker väg genom utbildningen och undvika att ställa ”dumma frågor”. Eleven väljer omedvetet hellre att hålla sig inom det kunskapsfält som känns säkert och tryggt, än att våga misslyckas och ha möjligheten att utvecklas till sin yttersta potential.

Personer som istället utgår från teorin kring a Growth mindset, har jag då uppfattat i större utsträckning ser sina misslyckanden som lärtillfällen, där den egna prestandan kan förbättras och ett lärande kan komma ur ett misslyckande.   

Så här beskriver Carol Dweck sin forskning i en intervju från 2012:
"In a fixed mindset students believe their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits. They have a certain amount and that's that, and then their goal becomes to look smart all the time and never look dumb. In a growth mindset students understand that their talents and abilities can be developed through effort, good teaching and persistence. They don't necessarily think everyone's the same or anyone can be Einstein, but they believe everyone can get smarter if they work at it."

Källa: Text från Wikipedia om Carol Dweck

Jag vill gärna tro att min egen utgångspunkt för lärande har sin grund i teorin om a Growth Mindset och jag hoppas innerligt, att mina egna elever skulle svara detsamma om någon frågar.

Min övertygelse är att alla elever kan få en progression i sitt lärande och bli ”smartare” genom nyfikenhet, envishet och god undervisning. En god undervisning med hög kvalitet som får varje elev att känna sig "Klok som en uggla... " 


 
Carol Dweck
Lästips, om du vill veta mer i ämnet:

 • Dweck, C. S. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson Limited.

 • Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

 • Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality and development Philadelphia: Psychology Press.


söndag 26 oktober 2014

Skolutveckling

Studiedag- Webbaserad kurs i bedömning och betygsättning

V. 44 är det höstlov för elever i Solnas alla skolor! Lärarna däremot passar på att använda tiden till utveckling och lärande! All pedagogisk personal med undervisning i åk 1-9 ingår i olika ämnesnätverk. Det innebär att lärare från Solnas alla skolor träffas i ämnesgrupper för att lära tillsammans och utbyta erfarenheter.

Årets arbete inom nätverken kommer att handla om bedömning för lärande. Utvecklingsarbetet har som syfte att skapa en förbättrad rättvis och likvärdig bedömning inom kommunen. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syfte att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Arbetet med bedömning och betygsättning kommer att ha sin grund i en webbaserad kurs via Karlstad universitet och högskolan i Lillehammer, Norge. Deltagare i kursen får ta del av den senaste forskningen i ämnet och utföra praktiska övningar. Kursen innehåller sex moduler som deltagaren ska ta sig igenom individuellt eller gemensamt i grupp. Avslutningsvis kan ett individuellt arbete lämnas in för bedömning. Vid ett godkänt arbete erhåller kursdeltagaren 7,5 högskolepoäng. Kursen har fri start och deltagaren kan hålla fri fart! Vill du veta mer om webbkursen kan du läsa mer här:
 www.llw.se

Utvecklingsarbetet leds av Nätverksledare som är yrkesverksamma lärare från Solna Stads skolor, under ledning av Utvecklingsledare Anna Andersson på Solna Stads barn- och ungdomsförvaltning.
Under läsåret 2014-15, leder jag en grupp kollegor i ämnesnätverket svenska för åk 1-3, vilket jag tycker ska bli jätteroligt!torsdag 23 oktober 2014

Skolutveckling

Ljus på kvalitet.
www.ljuspakvalitet.se 

Sedan våren 2013 är jag utvärderare inom "Ljus på kvalitet". Arbetet sker i  samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands- Bro och Solna kommuner. Syftet är en kollegial utvärdering med mål att utveckla och höja kvaliteten i kommunens förskolor och skolor. Den kollegiala utvärderingen bidrar också till kompetensutveckling hos mig som utvärderar, då gruppen lyfter fram lärande exempel och utvecklingsområden för enheten efter varje utvärdering. 

Jag har varit med och utvärderat Källängens skola, åk 1-9 på Lidingö 2013 och denna gång är jag med och utvärderar Lillsjöskolans verksamhet, från Förskola till åk 5, i Kungsängen, Upplands- Bro under vecka 43. Arbetet är jättespännande och bäst är det kollegiala lärandet och de nya insikter som följer efter möten med andra verksamma pedagoger.

Läs mer om arbetet med "Ljus på kvalitet" på:


torsdag 16 oktober 2014

VÖL Schema

VÖL Schema
Vikingatiden

I dag har klassen påbörjat sin historiekurs om vikingatiden. Eleverna fick varsitt VÖL schema att fylla i. V Ö L står för V= vad jag redan vet, Ö= vad jag önskar veta och L= vad jag har lärt mig.
Var och en fick bidra med sina egna förslag och komma med önskningar om vad de vill lära mer av. Här nedan kan man läsa hur två av eleverna resonerar kring vad de redan vet och vad de skulle önska veta mer om Vikingatiden. Spalten L= som står för vad jag lärt mig, får eleverna använda vid kursens slut.


Syftet med att använda VÖL är flera:
 • eleven får syn på vad den redan kan.
 • eleven får reflektera kring vilken kunskap som saknas.
 • eleven får syn på sin progression i ämnet, genom att jämföra kunskapen i inledningen av kursen med den kunskap som hen har i slutet av ämnesområdet.
 • läraren kan använda information om elevernas kunskapsnivå vid planering av arbetsområdet.
 • elevernas inflytande och engagemang över sin egen inlärning ökar när de får möjlighet att påverka innehållet i undervisningen.                      

onsdag 15 oktober 2014

Läromedel,Svenska

Bli en språkkonstnär!
Kan du tänka dig en målare som bara använder gult och grönt när hen målar? Eller en snickare som bara kan använda hammare och spik när hen ska bygga ett hus? Nej, det kan förstås aldrig bli bra!
samma sak är det om du vill bli duktig på att förstå och använda svenska språket.

I läromedlet "Ingen ko på isen" får eleverna utveckla sin förmåga att förstå och använda målande uttryck och talesätt så att språket blir mer omväxlande, roligare och ibland tydligare. Uttrycken används ofta i tidningar och böcker och eleven måste förstå meningen med dem för att kunna följa författarens tankegångar. Många använder även talesätten i sitt vardagliga tal för att krydda språket.

I klassen har vi arbetat med uttrycken: "En fjäder i hatten" och "Att läsa lusen av någon".

Arbetsgången i boken ser ut så här:
 • Aktuellt talesätt- Varje uttryck presenteras med en kort text.
 • Varifrån kommer uttrycket?- Under den här rubriken får eleven en kort förklaring till hur talesättet uppstått och var det kommer ifrån.
 • Varje text avslutas med en flervalsfråga, för att se om eleven förstått vad talesättet betyder. Därefter kan uppgifterna variera. Ofta är det uppgifter som går ut på att fundera över ett problem, skriva ner en egen synpunkt eller fantisera fritt om ett ämne.
 • Med egna ord- I med egna ord hittar eleven en text där flera av de uttryck hen har jobbat med förekommer i samma text. Eleven utmanas att ersätta talesätten med egna ord men med samma betydelse.
Sist men inte minst, författarens hälsning till eleverna:
Om du lägger manken till så kommer du att ha häcken full, men när du är klar så kommer det att kännas som en fjäder i hatten. Kasta inte in handduken även om du får en del om bakfoten. För när det kommer till kritan gör du dig själv en björntjänst då!

"Ingen ko på isen" av Olsson Jonas, Adastra läromedel.
ISBN: 91-7179-601-0 


måndag 13 oktober 2014

Formativ bedömning i praktiken.


Skrivplattor- svar från hela klassen.
Varje elev i klassen har en egen skrivplatta, penna och torkduk. I de fall jag som lärare vill ha en snabb översikt över elevernas prestationer är skrivplattan ett verksamt redskap. Jag kan snabbt formulera en fråga och få svar från hela klassen, antingen det gäller en kontrollfråga med ett kort svar eller en mer reflekterande fråga/uppställning. Verktyget aktiverar alla elever i klassen samtidigt, vilket känns som en bra sak för ökat elevengagemang! 

Jag har beställt skrivplattorna via www.läromedia.se , men om skolans budget är skral, går det även att stoppa in vita kartongblad i plastfickor. Det är en flexibel lösning och läraren kan i förväg använda olika typer av insticksblad för särskilda lektioner, t ex. kartor i geografi eller rutat papper vid undervisning i matematik.

 Metoden är hämtad ur boken:
"Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken"
av
Dylan William

söndag 12 oktober 2014

Läromedel

Historia
Koll på Vikingatiden är ett läromedel i Historia.
I basboken Koll på Vikingatiden får eleverna läsa om hur det var att leva i våra trakter under vikingatiden. Sverige, så som det ser ut idag fanns ju inte.

Texterna och bilderna i boken är lättlästa, lustfyllda och lärorika. Till varje uppslag i basboken finns ett uppslag i aktivitetsboken. Där får eleverna möta spår från vikingatiden, jämföra nu och då samt fundera på kluriga frågor. Eleverna utmanas till att bli historiedetektiver! 

Serien Koll på Vikingatiden ges ut av Bonnier utbildning. Du kan läsa mer om läromedlet på: www.bonnierutbildning.se

fredag 10 oktober 2014

Läromedel

Ordkunskap A

Ordkunskap A  är ett läromedel i svenska.
Författaren Mats Molunds ord om sitt läromedel Ordkunskap A

Naturskolan

Vi fick blanda kalkgröt och titta i förstoringsglas när snäckorna åt sig mätta.
Elisabeths kretsloppsburk. Den gjorde hon tillsammans med en kollega för 19 år sedan!
Beskrivning av hur man kan göra en egen kretsloppsburk.
Vi fick arbeta i grupp och göra egna kretsloppsburkar.
Burkarna fick vi ta med oss tillbaka till vår egen skola!

Vi hade en jättefin dag tillsammans och tackar Elisabeth för att vi fick komma!


torsdag 9 oktober 2014

Naturskolan

Skogen
I skogen fick vi leta efter småkryp och titta på olika träd. Vi samlade också mossor och lavar att ta med tillbaka till naturskolans klassrum.

Promenadvägen ut till skogen.


Naturskolan

I  naturskolans klassrum
Vi samlades till en början i klassrummet för att lyssna till naturpedagogen Elisabeth. Hon visade oss en utställning om hösten och berättade om naturens kretslopp i skogen. Vi fick lära oss om hur djur och växter förbereder sig inför vintern och varför löven ändrar färg. Vi fick även veta om allt som har med hösten att göra, om svampar, bär, frukt och fröspridning, nedbrytning, kompostering och om de naturliga kretsloppen i skogen.

Naturskolan

Buss 509 släppte av klassen i närheten av Ulriksdalsstation och därifrån fick vi traska den sista biten. Även om det regnade ymnigt, bjöd naturen på vackra höstfärger att njuta av!

Naturskolan

Naturskolan i Överjärva gård.
Det blev en blöt avfärd till naturskolan i Överjärva gård i onsdags! Vi begav oss av med buss 509 vid kl 08.30. Då hade vi också hämtat matsäck från skolans matsal, kycklingsallad, som var och en fick bära i sin egen ryggsäck.

tisdag 7 oktober 2014

Friends

Var med och stötta organisationen Friends arbete mot mobbing och utanförskap! "Hej- pins" finns att köpa b la på Pressbyrån. Läs mer om organisationen Friends genom att klicka här.

fredag 3 oktober 2014

Mobiler


På morgonen lägger eleverna sina mobiler i den röda korgen. Där vilar de hela dagen och får följa med hem när skoldagen är slut! :)